تبلیغات
گروه ادبیات متوسطه اول شهرستان بروجرد

درس پژوهی

۱ وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره اول متوسطه شیوه نامه اجرایی "جشنواره الگوهای تدریس برتر با رویكرد درس پژوهی" در مدارس دوره اول متوسطه سال تحصیلی 94 -95 ۲ باسمه تعالی مقدمه و ضرورت : تدریس و توسعه توانمندیهای حرفه ای معلمان مستلزم واكاوی و اندیشیدن آنان در فرایند آموزش است . در فرایند آموزش معلم، یكی از عوامل اصلی و دارای نقش محوری می باشد، نقش وی از آن جهت مورد توجه است كه اهداف نظام آموزشی با هدایت او محقق می .شود از آنجا كه تدریس مؤثر و كارآمد میتواند سبب شكوفا شدن استعدادهای دانشآموزان و تقویت مهارتها و قابلیتهای آنان شود لازم است معلمان از روشهایی هدفمند، فعال، جذاب و مؤثر در آموزش و تدریس به دانشآموزان استفاده نمایند و جهت بالا بردن سطح كیفی آموزش در كلاس درس از منابع مختلفی بهره گیرند از جمله كتاب ها، مقالات، دوره های آموزشی، نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه تدریس و بهره گیری از فعالیت های تیمی با همكاران در جریان آموزش همه از منابع بسیار مهمی می باشند. بر همین اساس درس پژوهی به عنوان یك اقدام مؤثر برای توسعه حرفه ای معلمان از جمله منابع الهام بخشی است كه می تواند در جریان اندیشیدن و بهبود فرایند تدریس نقش شایسته ای برای آنان ایفا نماید. زیرا كارتیمی و پژوهشی مزایای فراوانی در ابعاد گوناگون دارد از جمله می توان به؛ احساس امنیت فرد، احساس رضایت دانش آوزان و كاركنان، سرشكن كردن سختی كار، كاهش مشكلات آموزشی، افزایش به رهوری معلم، تصمیمگیری مؤثر و به موقع معلمان ...و اشاره .كرد در این راستا راهكار -11 7 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندیهای حرفهای به شكل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و برگزاری جشنواره های الگوهای تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های پژوهشی معلمان را مورد تاكید قرار داده است. لذا برگزاری جشنواره روشهای تدریس برتر با رویكرد درس پژوهی با تشكیل گروه های تیمی معلمان در سال جاری برای حصول به اهداف زیر برنامهریزی و اجرا می .شود اهداف : الف) كلی : - كیفیت بخشی به فرایند آموزش از طریق انتخاب روش های برتر و خلاقانه تدریس - آشنایی با الگوهای تدریس تلفیقی – مشاركتی مبتی بر رویكرد برنامه درسی ملی و متناسب با ارزش های فرهنگی و تربیتی دین اسلام ب)جزئی : .1 پرورش دانش حرفه ای معلمان .2 گسترش فرهنگ پژوهش مشاركتی دبیران در مدرسه و كلاس درس .3 توانمندسازی دبیران در بهره گیری از روش های فعال تدریس .4 ایجاد فرهنگ خود ارزیابی در دبیران .5 ایجاد نشاط و پویایی علمی .6 تبادل تجارب مفید آموزشی وتغییر در دیدگاه آموزشی همكاران .7 بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در تدریس .8 توجه به اهداف ارزشیابی فرایندی و ملموس شدن ابزارهای ارزشیابی برای همكاران .9 غنی سازی برنامه ها و فعالیت های دروس. .10 ایجاد وحدت رویه در اصول تدریس دروس منتخب مبتنی بر رویكرد برنامه درسی ملی . ۳ تعریف : جشنواره الگوهای تدریس برتر به منظور ارائه الگوهای تلفیقی - مشاركتی مبتی بر رویكر د برنامه درسی ملی در دروس ( قرآن، فرهنگ و هنر، ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و آمادگی دفاعی ) برگزار می شود كه طی آن دبیران دروس منتخب با تشكیل تیم های تا 3 5 نفره از طریق همفكری و مشاركت با یكدیگر به ارائه روش های برتر تدریس با هدف كیفیت بخشی به فرایند یاددهی – یادگیری می پردازند كه منجر به توسعه حرفه ای دبیران از طریق فرآیند یادگیری جمعی می گردد مخاطبین : كلیه دبیران دروس منتخب، مدیران و معاونان آموزشی مدارس دوره اول (عادی، نمونه، استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی و ...) دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می توانند با تشكیل تیم های درس پژوه در جشنواره فوق شركت نمایند . كلیات اجرا : یی با عنایت به تأكید معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت متبوع مبنی بر برگزاری جشنواره ی الگوهای تدریس برتر دوره ی اول متوسطه و پیرو شیوه نامه /220/5000 68مورخ /87 12/ 03 ؛ كارشناسی گروه های آموزشی دوره اول متوسطه در نظر دارد نسبت به برگزاری جشنواره اقدام نماید. لذا به منظور برگزاری مؤثرتر جشنواره فوق توجه ادارات محترم را به نكات زیر جلب می نماید : 1-جشنواره الگوهای تدریس برتر با رویكرد درس پژوهی برای دروس زیر اجرا خواهد شد. جدول شماره یك : لیست دروس ردیف ماده درسی پایه تدریس نفرات منتخب منطقه استان 1 قرآن هفتم وهشتم یك تیم یك تیم فرهنگ و هنر هفتم وهشتم یك تیم یك تیم 3 ادبیات فارسی هفتم وهشتم یك تیم یك تیم 4 زبان انگلیسی هفتم یك تیم یك تیم 5 آمادگی دفاعی نهم یك تیم یك تیم جمع كل 5 تیم 5 تیم 2- كلیه دبیران دروس منتخب، مدیران و معاونان آموزشی مدارس دوره اول (عادی، نمونه، استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی 1 و ...) می توانند با تشكیل تیم های درس پژوه در جشنواره فوق شركت نمایند. * تذكر : - پیشنهاد می گردد یكی از اعضای تیم مدیر یا معاون آموزشی مدرسه باشد . - هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم به لحاظ اشتغال در یك آموزشگاه یا در یك پایه نمی باشد . 3- دبیران در تیم های 5یا 3 نفر ه با هم فكری و مشاركت یكدیگر جهت تدوین طرح درس، اجرا، مشاهده و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانشآموزان همكاری و مشاركت مینمایند. انتظار می رو د در طراحی آموزشی انتخاب موضوع تدریس، انتخاب الگوها و روشهای مناسب، انتخاب رسانهها و تجهیزات آموزشی، انتخاب ابزارهای ارزشیابی و ... بر اساس كار گروهی صورت پذیرد . 4- آنچه در انتها مورد ارزیابی قرار می گیرد طراحی آموزشی و تدریس 30 دقیقه ای است كه محصول مشترك اعضای تیم است . 1 برای تیم های شركت كننده در مدارس غیرانتفاعی از سوی ادارات مشاركت های مردمی تقدیرنامه و گواهی حضور صادر می گردد. ۴ 5- در كلیهی مراحل همهی اعضای تیم باید حضوری فعال و هدفدار داشته باشند و در همگام تدریس در انتهای كلاس، قرار گیرند و بر اجرای تدریس نظارت نمایند. در این هنگام دانشآموزان در نقش فراگیر و اعضای تیم در نقشهای مجری تدریس و ناظرین بر اجرا خواهند بود . 6- در هر مرحله (منطقه ای و استانی) مطابق جدول (شماره یك 5 ) تیم منتخب خواهیم داشت . 7- استان و مناطق در برگزاری كارگاههای آموزش ی، درس پژوهش ی و طراحی آموزشی برای كلیه دبیران، مدیران و معاونین آموزشی مدارس دوره متوسطه اول برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند. مراحل اجرای جشنواره : جشنواره در سه مرحله شهرستان/منطقه، استان و كشوری و در پایه های هفتم ، هشتم و نهم متوسطه ، مطابق جدول شماره 1 برگزار می گردد . الف) مرحله شهرستان/ منطقه : .1 در این مرحله معلمان علاقمند دروس منتخب در مدارس با تشكیل تیم های 5-3 نفره ، پس از تكمیل فرم شماره ، 1 جهت شركت در جشنواره تا تاریخ /94 10/ 15 به منطقه اعلام آمادگی می نمایند. .2 آمار تیم های شركت كننده ی مرحله ی منطقه ای به تفكیك درس و پایه مطابق جدول پیوستی شماره تا 2 تاریخ /94 10/ 30 بعد از تأیید معاونت آموزش متوسطه به كارشناسی تكنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه استان ارسال میگردد . .3 اجرای جشنواره در مرحله شهرستان/ منطقه، در فضای آموزشی واقعی ( اجرای درس در مدارس ) برگزارمی گردد. .4 انتخاب مدرسه و زمان حضور گروه ارزیابی شهرستان/ منطقه در مدارس، بایستی با اطلاع قبلی مدیر و معلمان هم تیم باشد. .5 كارشناسان محترم تلاش نمایند با انجام تبلیغات مناسب طبق حداقل درصد تفاهم صورت گرفته بین این دفتر و اداره كل محترم ( 30 درصد ) دبیران را جهت حضور در جشنواره ترغیب نمایند. .6 برای كلیه شركت كنندگان،گواهی شركت و تقدیر نامه از طرف رییس اداره شهرستان / منطقه صادر میگردد. .7 برای تیم یها برتر به تفكیك دروس جوایز و هدایا در نظر گرفته شود. .8 نفرات برتر میتوانند از نظرات كارشناسی هیأت داوری به ویژه سرگروه های آموزشی شهرستان / منطقه استفاده نمایند. .9 به صلاحدید گروه های آموزشی منطقه از تدریس تیم های برتر 5( تیم برتر مطابق جدول شماره یك) بعد از انتخاب نهایی در فضای آموزشی واقعی با حمایت كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی منطقه، فیلمبرداری (مطابق شرایط ذكر شده ) گردیده و در قالب لوح فشرده به همراه طراحی آموزشی مربوطه تا تاریخ /94 12/ 01 با توجه به جدول اكسل زیر به كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی استان ارسال گردد. .10 برای تهیه سی دی از هزینه های اضافی و تجملی جداٌ خودداری شود . بطورمثال حتی الامكان با یك دوربین و بدون قطع و وصل شدن تصویر انجام گیرد. فیلم ارسالی بدون میكس باشد. جدول شماره :2 لیست منتخبین مناطق و نواحی جهت ارائه به اداره كل منطقه/ ناحیه نام و نام خانوادگی اعضای تیم شماره پرسنلی رشته تدریس پایه تدریس موضوع تدریس امتیاز طراحی آموزشی اجرا جمع نهایی ۵ ب)مرحله استان : .1 در این مرحله از هر شهرستان/ منطقه تعداد 5 لوح فشرده به تفكیك دروس شامل (طراحی آموزشی و اجرای تدریس) به استان ارسال می گردد. .2 ارزیابی آثار منتخب از طریق فیلم و طراحی آموزشی ارسالی مناطق، می باشد. .3 برای كلیه شركت كنندگان گواهی شركت وتقدیر نامه از طرف مدیر كل آموزش و پرورش استان یا معاون آموزش متوسطه صادر می شود. .4 برای نفرات برتر استان جوایز و هدایا یی در نظر گرفته می شود . .5 بهتر است در این مرحله جشنوار استانی به صورت حضوری برگزار گردد. .6 نفرات برتر میتوانند از نظرات كارشناسی هیأت داوری به ویژه سرگروه های آموزشی استان استفاده نمایند. .7 كارشناسی استان بعد از جمع بندی آمار تیم های شركت كننده ی مرحله ی منطقه ای مطابق فرم شماره 2به تفكیك درس، پایه و جنسیت تا تاریخ /94 11/ 15 آمار فوق را در جدول اكسل بعد از تأیید معاونت آموزش متوسطه استان به دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت متبوع ارسال نمایند. .8 به صلاحدید گروه های آموزشی استان از تدریس تیم های برتر مرحله استانی 5( تیم برتر مطابق جدول شماره یك) بعد از انتخاب نهایی مجددا در فضای آموزشی واقعی با حمایت كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی استان، فیلمبرداری (مطابق شرایط ذكر ش )ده گردیده و در قالب لوح فشرده به همراه طراحی آموزشی مربوطه تا تاریخ /95 02/ 31 با توجه به جدول اكسل زیر به پایگاه های كشوری كیفیت بخشی به فرایند آموزش ویژه هر درس ارسال گردد. جدول شماره :3 منتخبین استان ها جهت ارائه به پایگاه های كشوری كیفیت بخشی به دروس منطقه/ ناحیه نام و نام خانوادگی اعضای تیم شماره پرسنلی ماده درسی پایه تدریس موضوع تدریس امتیاز مرحله منطقه ای امتیاز داوری استانی جمع نهایی طراحی آموزشی اجرا طراحی آموزشی فیلم تدریس ج)مرحله كشوری : شیوه اجرایی مرحله كشوری متعاقبا اعلام خواهد شد . ۶ شرایط فیلمبرداری : با توجه به این كه فیلم های گرد آوری شده تحت عنوان بانك اطلاعاتی تدریس دورهی اول متوسطه در آرشیو گروه تكنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه جهت استفاده همكاران نگهداری خواهد شد و داوری آثار از روی فیلم های ارسالی خواهد بود توجه به نكات زیر در اجرای فیلمبرداری ضروری می باشد : رعایت اصول اخلاقی و مذهبی از جمله پوشش مناسب و ... دوربین در زمان فیلمبرداری ثابت ولی در صورت ضبط مواردی كه نیاز به حركت دوربین می باشد (فعالیت گروهی و ...) با هماهنگی قبلی آموزگار و فیلمبردار مشروط بر این كه حركت آن موجب مزاحمت و حواس پرتی دانش آموزان نگردد، امكان پذیر می باشد . از میكروفون یقه ای ( سیار و ...) جهت ضبط صدا و بالا بودن كیفیت صوتی فیلم استفاده شود . عدم استفاده از تدوین، موسیقی، صدا گذاری، میكس ، افكت ، تیتراژ و هر موردی كه فیلم را غیر واقعی نمایش می دهد. فیلم به صورت یكنواخت در زمان دقیقا 30 دقیقه گرفته .شود از صحنه های مهم تدریس و تعاملات دانش آموزی و معلم به نحو مطلوب فیلمبرداری آموزشی صورت پذیرد. فیلم با فرمت 4 DV-AVIیا MPEG یا MOV بر روی لوح فشرده ضیط گردد . شرایط داوری از آنجا كه عوامل متعددی در یك تدریس مطلوب، موثر است و سازماندهی این عوامل توسط دبیران محترم نقش به سزایی دارد لذا داوری از نحوه تدریس باید بر اساس ملاك و ها معیار هایی صورت پذیرد كه متضمن ارزشیابی دقیق از كلیه عوامل تاثیرگذار باش از و د سوی دیگر داوران تركیبی از افراد با تخصصهای مختلف باشند كه امكان داوری نسبتا دقیقی را فراهم سازند. تعداد داوران به شرح زیر بین 3 نفر پیش بینی گردد. − یك نفر داور تكنولوژی آموزشی − یك دو یا نفر داور روش و فنون تدریس و داور روانشناسی تربیتی − یك دو یا نفر داور تخصصی(سرگروه های درسی دروس منتخب و دبیران مجرب در رشته تدریس مربوطه) لیست اسامی داوران مطابق فرم شماره 3 در هر مرحله به استان و پایگاه ارسال گردد. داوران می بایست مطابق فرم های 5و 4 اجرای تدریس و طراحی آموزشی را ارزیابی نمایند. برای هر درس،گروههای ارزیابی بصورت جداگانه تشكیل می گردد. تذكر ات مهم: به سرگروه های آموزشی پیشنهاد می شود منابع و مبانی نظری الگوهای متناسب با تدریس ودر س با رویكرد برنامه درسی ملی و درس پژوهی را جهت استفاده علاقمندان در سایت تخصصی گروه قرار دهند. برای ترغیب بیشتر دبیران جهت شركت فعال درجشنواره الگوهای برتر تدریس به اطلاع می رساند در بند 12 فرم الف شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه در سال تحصیلی1393-94 در مجموع 56 امتیاز به منتخبین جشنواره الگوهای تدریس برتر در مرحله ی منطقه /ای استانی وكشوری و همچنین داوری جشنواره اختصاص داده شده است. ۷ زمانبندی مراحل اجرائ جشنواره در مراحل مختلف ردیف عناوین فعالیت زمان اجرا 1 تشكیل كمیته اجرایی در استان و منطقه بلافاصله پس از وصول دستورالعمل 2 برگزاری كارگاه های آموزشی در سطح استان و مناطق (كلیه دبیران) آبان و آذر ماه 3 معرفی تیم های شركت كننده به منطقه از سوی مدرسه تا 15 دی 4 معرفی تیم های شركت كننده به استان تا 30 دی ماه 5 معرفی تیم های شركت كننده به استان تا 15 بهمن ماه 6 اجرای مرحله منطقه ای جشنواره تا 20 بهمن ماه 7 ارسال طراحی آموزشی و لوح فشرده تدریس منتخبین و گزارش اجرایی با استان 94 12/ 01/ 8 اجرای مرحله استانی جشنواره به صورت حضوری تا 20 اردیبهشت ماه 9 معرفی نفرات برتر استانی همرا با طراحی آموزشی و لوح فشرده تدریس منتخبین و گزارش اجرایی به پایگاه كشوری مربوطه 95 02/ 31/ 10 اجرای مرحله كشوری در تابستان ۸ فرم شماره 1 اعلام آمادگی جهت حضور در جشنواره استان : شهرستان/منطقه : نام آموزشگاه : رشته تدریس : پایه تدریس : موضوع تدریس : تعداد دانش آموزان كلاس : اعضای تیم : ردیف نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی سمت شماره تماس آدرس و تلفن آموزشگاه:........................................................................ نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه : مهر و امضاء ۹ "فرم شماره 2 " آمار تیم ها وشركت كنندگان مرحله ی منطقه ای و استانی جشنواره ی الگوهای تدریس برتر در سال تحصیلی 94 – 95 منطقه / ناحیه : استان : رشته تدریس پایه تدریس تعداد تیم (سه نفره یا 5 نفره) مجموع افراد شركت كننده زن مرد قرآن هفتم هشتم ادبیات فارسی هفتم هشتم فرهنگ و هنر هفتم هشتم زبان انگلیسی هفتم جمع كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی معاون آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی و امضا نام و نام خانوادگی مهر و امضا ۱۰ "فرم شماره 3 " جدول مربوط به مشخصات هیئت داوران مرحله منطقه ای و استانی جشنواره الگوهای تدریس برتر در سال تحصیلی 94 – 95 منطقه / ناحیه استان : پایه نام و نام خانوادگی سابقه خدمت سمت مدرك و رشته تحصیلی داور بخش قرآن فرهنگ و هنر زبان انگلیسی ادبیات فارسی كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی معاون آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی و امضا نام و نام خانوادگی مهر و امضا ۱۱ الگوی ساده ای از طراحی آموزشی یك جلسه تدریس براساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی عنوان برنامه درسی: ......................................................... نام بخش/ واحد یادگیری: .............................................. اعضای تیم: ...................................................................................................................................................................... تعداد دانش آموزان: ................... تاریخ اجرا: .......................................... نوع مدرسه: پسرانه دخترانه اهداف و انتظارات یادگیری اهداف یادگیری درقالب كسب شایستگی ها ( مصادیقی از تفكر، ایمان، اخلاق، علم و عمل در ارتباط با چهار عرصه انتظارات عملكردی در مصادیقی از شایستگی ها با توجه به سطح و ابعاد واحد یادگیری پیش دانسته ها و نحوه ارزیابی از آن ها پیش بینی فرصت های متنوع یادگیری متناسب با اهداف درس ( فناوری آموزشی و ...) فرایند یاددهی و یادگیری نقش معلم(ایجاد موقعیت یادگیری ) نقش یادگیرنده: (اندیشه ورزی، دست ورزی، خلاقیت توأم با خودباوری، خداباوری، خودپالایی و خودارزیابی) .1 زمینه سازی جهت تفكر و اندیشه ورزی (كاوش و پژوهش) و انگیزش .1 آمادگی ذهنی و انگیزشی .2 زمینه سازی جهت تعامل و هم اندیشی .2 اندیشه ورزی و هم اندیشی .3 زمینه سازی جهت انجام فعالیت های عملی .3 دست ورزی و كارهای عملی، آزمایشی و ... .4 زمینه سازی جهت مفهوم سازی و ارتباط با چهار عرصه .4 توضیح، نقد و انواع سؤال های سازنده .5 زمینه سازی جهت خلاقیت و تولید دانش .5 بیان مصادیقی از موقعیت های اجتماعی ، طبیعی و ... .6 زمینه سازی جهت خود ارزیابی و خودسنجی و بكارگیری انواع روش های متنوع كیفی در فرآیند تدریس .6 بازآفرینی مفاهیم و درك و فهم آن ها .7 جمع بندی و توضیحات تكمیلی .7 ارائه ایده های جدید .8 توجه به تفاوت های فردی، مقایسه هرفرد با خودش، هدایت انواع مهارت های اجتماعی و فرهنگی، كارآفرینی، خودمدیریتی و ... .8 خودارزشیابی و ارزشیابی كار افراد و گروه ها و پاسخ های مستدل نسبت به انواع ارزشیابی تكالیف و فعالیت های تكمیلی فعالیت های تمرینی فعالیت های موقعیتی، اجتماعی و طبیعی و ... فعالیت هایی در قالب دست ورزی ، ساخت وسیله و ... پروژه و پژوهش ارزشیابی ارزشیابی مفهومی (فهم، استدلال و ... نمونه سؤال ها ارزشیابی عملكردی (محصول، نتایج و پیامد یادگیری ) نمونه سؤال ها ۱۲ فرم ارزیابی از اجرای تدریس تیمی معلمان ( استان - منطقه/ ناحیه: ............................................................ ) نام و نام خانوادگی اعضای تیم : .............................................................................................................................................. پایه تدریس : ..................... ماده ی درسی : ................................................. موضوع تدریس :.................................... .......................... موارد ملاك های ارزیابی فرایند یاددهی – یادگیری امتیاز امتیاز كسب شده توضیحات چگونگی ارتباط با فراگیران از شروع تدریس و در طول فرایند یاد دهی - یادگیری 5 انگیز ش سنجش آغازین: (استخراج ایده های دانش آموزان - تعیین ساختار ذهنی آنان – تعیین نقطه شروع مناسب برای تدریس) نحوه آماده سازی و ایجاد انگیزه با ایجاد موقعیت مبهم (چالش ذهنی) 5 5 سازی فعال تشكیل تیم یادگیری و تشریح وظایف انتخاب فعالیت مناسب در راستای پیامد های آموزشی (اهداف ) استفاده از رسانه ها ی آموزشی كاربردی ( كتاب و ...) 5 5 5 ارائه درس ایجاد فرصت مناسب و برابر برای تفكر و تعامل اعضای تیم نقش آموزگار در هدایت گری و راهنمایی فراگیران طرح پرسشهای واگرا ،گرفتن بازخورد، دادن بازخورد مناسب، درگیر كردن فراگیران با پاسخ ها ، تناسب پاسخ ها با سؤالات بررسی روند تغییر یا مستدل شدن ایده های قبلی بچه ها تشویق رفتارهای مناسب فراگیران ( كلامی / غیر كلامی ) در جریان گفتگو ها تعیین میزان دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی با ، توجه به تفاوت های فردی میزان مشاركت دانش آموزان در ارائه درس 5 5 5 5 5 5 5 استحكام و گسترش فعالیت های ( تكمیلی طراحی تكالیف پویا و فعالیت های تكمیلی مناسب : خلاقیت و تنوع در ارائه تك لیف و مرتبط بودن آن با اهداف و توان فراگیران تشریح مناسب تكلیف برای فراگیران توسعه و تعمیم (افقی) مطالب درسی ( ایجاد ارتباط با زندگی روزمره یا تلفیق با سایر دروس ) 5 5 5 ملاك های كلی در فرایند تدریس ارتباط و انسجام بین بخشهای مختلف آموزش توجه به فراهم سازی محیط شاد ، با نشاط و لذت بخش در فرایند یادگیری استفاده مناسب از ابزار ارزشیابی فرایندی مدیریت مناسب زمان در فرایند تدریس 5 5 5 5 9 جمع امتیازات 100 جمع امتیاز: به عدد:......................... به حروف:...................... نام و نام خانوادگی ارزیاب : ................................................... تاریخ و امضا: ۱۳ فرم ارزیابی از طراحی آموزشی تیمی معلمان ( استان - منطقه/ ناحیه: ............................................................ ) نام و نام خانوادگی اعضای تیم : .............................................................................................................................................. ردیف پایه تدریس : ..................... ماده ی درسی : ................................................. موضوع تدریس :.................................... .......................... شاخص ها یا ملاك های ارزیابی امتیا ز امتیاز كسب شده توضیحات مشخصات كلی (عنوان ، موضوع ، پایه ، سال تحصیلی و ...) 2 اهداف و پیامد های انتظار آموزشی مورد روشن و واضح و متناسب بودن اهداف میزان توجه به عرصه ها و عناصر یادگیری میزان توجه به شایستگی ها با توجه به سطح و ابعاد واحد یادگیری توجه به پیوستگی اهداف آموزشی 3 3 2 2 مفاهیم كلیدی انتخاب دقیق و صحیح مفاهیم درس مرتبط بودن مفاهیم كلیدی با محتوا و اهداف درس 2 2 وسایل و انتخاب رسانه های آموزشی انتخاب وسایل و رسانه های آموزشی : كاربردی بودن و به روز بودن رسانه های آموزشی تناسب وسایل و رسانه های آموزشی انتخابی با موضوع درس ،شرایط و ... 2 2 الگوهای تدریس و روش های یاددهی یادگیری تناسب الگوها و روش های انتخابی با موضوع ،محتوا و هدف ( پژوهش محور) توجه به اصول تعیین الگو ها و سازماندهی روش های تدریس توجه به فرصت های متنوع یادگیری متناسب با اهداف درس فرایند محور بودن آموزش (سهم دانش آموز در دستیابی به مفاهیم درس ) 2 2 2 2 روش های ارزشیابی توجه به فرایند محوربودن ارزشیابی شیوه ارائه بازخورد به دانش آموز تناسب استفاده از ابزار ارزشیابی با محتوای درس 2 2 2 قبل از شروع استفاده از چینش كلاسی متناسب با روش تدریس سنجش آغازین 2 2 اتصال تشریح فعالیت های آماده سازی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان (چگونگی شناسایی ایده های دانش آموزان و فرایند تفكر در آن ها ایجاد موقعیت مبهم یا چالش ذهنی ) 3 فعال سازی روشن و واضح بودن سهم معلم و فراگیر در فرایند یاددهی-یادگیری تدوین و تشریح فعالیت فراگیران در راستای دستیابی به اهداف درس تشریح وظایف گروه ها(در صورت گروه بندی) فراهم كردن وسایل و امكانات فعالیت گروهی دانش آموزان انتخاب فعالیت مناسب در راستای پیامد های آموزشی (اهداف ) ایجاد فرصت برابر برای همه ی فراگیران جهت كار با وسایل 2 2 2 2 2 2 ۱۴ و الگوها كاربرد روش های تدریس قابلیت اجرایی الگوها و روش های تدریس انتخاب شده با تاكید بر پژوهش محور بودن تدریس میزان كاربست روش ها و الگوهای تدریس ذكر شده وجود مصادیقی از موقعیت های اجتماعی ، طبیعی و ... 2 3 2 از وسایل و استفاده رسانه های آموزشی استفاده از فناوری های نوین در موقعیت های آموزشی استفاده از وسایل و رسانه های آموزشی مورد نیاز ایجاد فرصت كار با وسایل و رسانه های آموزشی برای فراگیران 2 2 2 توجه به روش های فراهم ساختن محیط شاد و لذت بخش نمودن تدریس 2 كاربرد مهارت جمع بندی متناسب با شرایط و الگو... ( گام استحكام و گسترش ) 3 توجه به ارزشیابی فرایندی طراحی و كاربرد ابزار مناسب جهت ارزشیابی مهارت طرح پرسش مناسب تعیین نقش بازخورد مناسب در ارزشیابی فرایندی مهارت به كارگیری معلم از انواع پرسش ها (هدایت گر، روشنگر ، چرایی و ...) كاربست شیوه ارزشیابی متناسب با اهداف درس 2 2 2 2 2 و فعالیت پویا طراحی تكالیف های تكمیلی مناسب مرتبط بودن تكالیف با اهداف درس تشریح مناسب تكلیف برای فراگیران خلاقیت در ارائه تك لیف ( تنوع، جذابیت و ...) میزان پروژه محور بودن تكالیف توسعه و تعمیم (افقی) مطالب درسی ( ایجاد ارتباط با زندگی روزمره یا تلفیق با سایر دروس 3 3 2 2 2 4 خلاقیت و ابتكار تیم در طراحی آموزشی 5 توزیع مناسب زمان در فرایند یاددهی – یادگیری 2 جمع 100 جمع امتیاز به عدد:......................... جمع امتیاز به حروف:....................................................................................... نام و نام خانوادگی ارزیاب :.......................... امضا و تاریخ 

تاریخ ارسال : شنبه هفتم آذر 1394  09:32  | نویسنده :   حدادی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.